Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Υπάλληλοι Γραφείου στον ΔΕΔΔΗΕ Ιωαννίνων


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕΟ ΔΕΔΔΗΕ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειάς Α.Ε.Ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διευθύνσεως Πελοποννήσου - Ηπείρου (ΔΠΠ-Η)/ Περιοχής Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα. 
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Υπάλληλος Γραφείου)
Δ.Ε. (Υπάλληλος Γραφείου)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 4 τ.κ. 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, απευθύνοντάς την στην ΔΕΔΔΗΕ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/Τομέας Υποστήριξης υπόψη κου ΛΕΚΚΑ Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2651 -78646).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου