Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

4240 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟYΣ mouseio akropolhs1
Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα (4.240) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, στις κατωτέρω Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αρχαιολογικών έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επιτάσσει το ΕΣΠΑ, ως εξής:
Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1

Β' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
9
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
3
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
65

Π ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
3
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
6

Δ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
6
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
31

Ε' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
17
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
7
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
98

ΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
8
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
9
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
26

Ζ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
15
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
4
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
18

Η' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
4
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
5
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
12

0' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
5
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
26

Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
6

ΙΑ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
5
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
4
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
16

IB' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
14
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
12

ΙΠ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
11
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
6
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
50

ΙΔ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
12
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
35

ΙΕ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΔΕ
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
52

ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
89
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΒΟΤΑΝΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
38
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
182

ΙΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
21
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
38
ΔΕ
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
4
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
10
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
165

ΙΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
8
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
8
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
24

ΙΟ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
4
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
30

Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
14
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
42

ΚΑ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
7
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
5
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
6
ΔΕ
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
8
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
8

ΚΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
12
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
14
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
50

ΚΠ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
54
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
13
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
57

ΚΔ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
13
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
6
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
48

ΚΕ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
14
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
18
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
4
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
57

ΚΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
23
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
11
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
8
ΔΕ
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
3
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
61

ΚΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
12
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
10
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
4
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
73

ΚΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
2
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
3

Κθ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
8
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
21

Λ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
60
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
10
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
420

ΛΑ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1

ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
2

ΛΠ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
17
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
9
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
64

ΛΔ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
11
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
7
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
113


ΛΕ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
7
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
7
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
20

ΛΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
4
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
4
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
22

ΛΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
12

ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
6
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
3
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
6
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
8

ΛΘ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
4
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
4
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
21

2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
2

3Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
6

4Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
4
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
6
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
13
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
2

5Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
7
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
19

6Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
23
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
23

7Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
9
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
4

8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
6
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
9

9Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
3
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
3
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
5

10Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
18
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
12
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
5
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
33

11Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
4
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
4
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
12
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
10
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
43

12Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
6
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
5
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
23
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
34

13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
25
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
8
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
28
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
45
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
40

14Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
5
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
37

15Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
3
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
16

16Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
10
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
3
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
14
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
38

17Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
3
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
15

18Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
4
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
3
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
7

19Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
15
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
14

20Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
14

21π ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
9
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
4
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
35

22Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
4
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
10

23Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
5
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
4
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
23

24Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
9
ΠΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
3
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
21

25Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
9
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
9
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
25
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
30

26Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
3
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
6
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
23

28Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
3
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
8
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
12

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΓΕΩΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
12
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
12

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
3
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
2

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
3
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
3
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ
16

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
3

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
3

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ,
ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2
ΠΕ
ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ
1


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

85

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
2
ΠΕ
ΖΩΓΡΑΦΩΝ
1
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
62
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
15
ΔΕ
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
1
ΥΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
3
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
4
Β. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως ισχύει, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/18/1847/15-2-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006.

Εφίστάται η προσογή των αρμόδιων Προϊσταμένων νια την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης (άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε).

Η ανακοίνωση θα συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ανακοίνωσης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) που παρέχεται μέσω του δικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής : Κεντρική σελίδα - Φορείς- Υποδείγματα - Εποχικό Προσωπικό (ΣΟΧ) και να τηρηθεί η διαδικασία της πρόσληψης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά υποδείγματα του Α.Σ.Ε.Π..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου