Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Οι άδειες των εκπαιδευτικών. «Κωδικοποίηση» των βασικών νόμων και εγκυκλίων

Οι άδειες των εκπαιδευτικών  Tην κωδικοποίηση νομοθεσίας σχεδόν… 30 χρόνων έκαναν οι συνδικαλιστές της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας όσον αφορά τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην «κωδικοποίηση» που ακολουθεί περιλαμβάνονται συνοπτικά οι διατάξεις των βασικών νόμων και των εγκυκλίων που αναφέρονται στις άδειες με δεδομένα ότι πρόκειται πραγματικά για έναν κυκεώνα στον οποίο δάσκαλοι και καθηγητές χάνονται, και μάλιστα όταν πρόκειται για κάποιες ειδικές κατηγορίες ή λόγους για τους οποίους κάποιος πρέπει να λάβει άδεια.
Η κωδικοποίηση αφορά τόσο τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όσο και τους αναπληρωτές καθώς υπάρχει διαφορετικό καθεστώς για τις δύο κατηγορίες των εργαζομένων. Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί, και θα συνεχίσουν να εκδίδονται, από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Παιδείας διευκρινιστικές εγκύκλιοι με βάση τα ερωτήματα που διατυπώνονται, γιατί πολλές φορές χρειάζεται ερμηνεία των διατάξεων.
«Σε καμιά περίπτωση, όμως, οποιαδήποτε ερμηνευτική εγκύκλιος δεν μπορεί να καταστρατηγεί τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος των εκπαιδευτικών, να λαμβάνουν τις άδειες που δικαιούνται σύμφωνα με τους νόμους», υπογραμμίζουν οι συνδικαλιστές.
Tι δικαιούνται οι μόνιμοι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
1. Κανονική άδεια: 10 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης.
2. Άδεια γάμου-θανάτου: 5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου και 3 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση
θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β’ βαθμού.
3. Ειδική άδεια νοσήματος: 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο σε υπαλλήλους που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί περιοδική νοσηλεία, βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down.
4. Ειδική άδεια αναπηρίας: 6 εργάσιμες ημέρες σε υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
5. Άδεια για γέννηση τέκνου: Στον πατέρα εκπαιδευτικό χορηγείται άδεια 2 ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2° έτος της ηλικίας του.
6. Άδεια αιμοδοσίας: 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση συμμετοχής του υπαλλήλου σε αιμοδοσία.
7. Άδειες χωρίς αποδοχές: Μέχρι 1 μήνα τον χρόνο και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Προϊστάμενο.
Συνολικά έως 3 έτη για σοβαρούς λόγους έπειτα από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ανατροφής παιδιού μέχρι 6 ετών χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Συνολικά μέχρι 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση σε υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει η Ελλάδα.
8. Άδειες μητρότητας: Κύησης/λοχείας
Κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές 1.2 μήνες άδεια κύησης και 3 μήνες άδεια λοχείας.
Σε περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια προσαυξάνεται κατά 2 μήνες. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά έναν (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας μετά την εξάντληση της αναρρωτικής και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης.
9. Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις: Συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου (εννεάμηνη)
Γονική άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων
1.9 μήνες άδεια για ανατροφή παιδιού έως 4 ετών σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου. Σε γονέα άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή με αναπηρία 67% και άνω η άδεια προσαυξάνεται κατά 1 μήνα.
Έως 4 ημέρες τον χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 1 τέκνο που παρακολουθεί μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Έως 5 ημέρες τον χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 2 ή περισσότερα τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπ/σης και έως 6 ημέρες τον χρόνο σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα εκπ/σης.
10. Αναρρωτικές άδειες: Ανά τρίμηνο – Ανά εξάμηνο Βραχυχρόνιες.
Τόσοι μήνες όσα τα έτη προϋπηρεσίας του υπαλλήλου αφαιρούμενης της αναρρωτικής που έχει λάβει την τελευταία πενταετία. Συνεχόμενη δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες. Για δυσίατα νοσήματα η δικαιούμενη άδεια προσαυξάνεται στο διπλάσιο.
11. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης: Χορηγείται σε υπαλλήλους που έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία και όταν ο χρόνος υπηρεσίας που απομένει είναι μεγαλύτερος του τετραπλάσιου χρόνου της άδειας. Διάρκεια έως τρία χρόνια για μεταπτυχιακές σπουδές και μέχρι τέσσερα για διδακτορική διατριβή. Συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο τριπλάσιο χρόνο της άδειας στο Δημόσιο μετά τη λήξη της και για μια πενταετία στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα.
12. Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους: Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, διαγωνισμούς για υποτροφία, εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
13. Άδειες εξετάσεων: 20 εργάσιμες ημέρες (2 ημέρες για κάθε μάθημα) σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές σε ιδρύματα και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης.
14. Άδεια για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες: Σε υπαλλήλους πως ως αθλητές, προπονητές, συνοδοί, διαιτητές μετέχουν σε αγώνες εθνικών ομάδων.
15. Ειδική άδεια για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων – αθλητών: Σε υπαλλήλους – αθλητές του δημοσίου τομέα για συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες των ομάδων τους.
16. Άδειες αιρετών ΟΤΑ: Ανάλογα με το αξίωμά τους χορηγείται ειδική άδεια ή απαλλαγή για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους
17. Συνδικαλιστικές άδειες: Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις: Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα 3 ημέρες τον μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και 5 ημέρες αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
1. Κανονική άδεια: 7 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης.
2. Άδεια γάμου-θανάτου: 5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου και 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφών.
3.Ειδική άδεια νοσήματος: 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο (11 με αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές) σε υπαλλήλους που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση.
4.Άδεια αιμοδοσίας: 1 εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αιμοδοσίας για ασθενή συγγενικού περιβάλλοντος, 2 εργάσιμες ημέρες για αιμοδοσία με δική τους πρωτοβουλία και 3 εργάσιμες ημέρες εφόσον ανταποκρίνονται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης.
5. Άδειες μητρότητας: 8 εβδομάδες άδεια κύησης και 9 εβδομάδες άδεια λοχείας.
6. Αναρρωτικές άδειες: Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους 15 ημέρες με αποδοχές που χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Μετά την εξάντληση των 15 ημερών και για σπουδαίο λόγο έχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών.
7. Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις: Έως 4 ημέρες τον χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 1 τέκνο που παρακολουθεί μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Έως 5 ημέρες τον χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 2 ή περισσότερα τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπ/σης και έως 6 ημέρες τον χρόνο σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα εκπ/σης.
8. Άδειες εξετάσεων: 14 εργάσιμες ημέρες (2 ημέρες για κάθε μάθημα) σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές σε ιδρύματα και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι σπουδές τους είναι για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας από αυτό που ήδη κατέχουν.
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου