ΕΠΑΛ: Δείτε τί αναφέρεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή :
Α.Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου προλέπονται τα εξής:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Επαναλαμβάνονται ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας και εισάγονται νέες σχετικά με τη διάρθρωση και την οργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και μεταξύ άλλων:
1.Παρέχεται η δυνατότητα οργάνωσης στα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) τα οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων .
Δείτε αναλυτικά: