Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ VBIΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Του   …………..Γενικού Λυκείου …………….
Στην ………………. και στο Γραφείο του Διευθυντή του …………….. Γενικού Λυκείου ……………., σήμερα  01.08.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, οι:
1.    …………………., εκπαιδευτικός κλάδου ……………… με Α.Μ.: ………….., ως απερχόμενος Διευθυντής του  …. Αλεξανδρούπολης και
2.    …………………., εκπαιδευτικός κλάδου …………….. …………… με Α.Μ.: ………………, ως νέος Διευθυντής του …. Αλεξανδρούπολης  
και προβήκαμε ο μεν πρώτος στην παράδοση, ο δε δεύτερος στην παραλαβή των κάτωθι ειδών  του  ……………. Γενικού Λυκείου  ………………………. 


1.             VBI του Γραφείου (με  ξεχωριστό Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής)
2.             Βιβλία πράξεων (Συλλόγου, Διευθυντή, Εξετάσεων, Σχολικού Συμβουλίου κλπ)
3.             Ημερολόγιο Σχολείου
4.             Βιβλίο Υλικού Σχολείου με καταγεγραμμένα είδη μέχρι και την 31-07-2017
5.             Αρχείο Υπηρεσίας
6.             Αρχείο Ατομικών Φακέλων  Μονίμων εκπαιδευτικών     
7.             Αρχείο Ατομικών Φακέλων Συνταξιούχων
8.             Αρχείο Οικονομικών Στοιχείων
9.             Πρωτόκολλο 
10.          Βιβλίο Βιβλιοθήκης με όλα τα καταχωρισμένα σε αυτό (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, κλπ) 
11.          Στρογγυλή σφραγίδα γραφείου / Σχολείου
12.          Ταμείο και Οικονομικά στοιχεία της Σχολικής κοινότητας

Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, για να πάρουν από ένα ο παραδούς και ο παραλαβών, ένα να παραμείνει στο Αρχείο του Σχολείου και ένα να αποσταλεί στη ΔΙΔΕ Έβρου.

Υπογράφεται όπως ακολουθεί :Ο Παραδούς

…………….
Ο Παραλαβών

……………….

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VBI


Σήμερα, ημέρα .....………., στις …… /…../201..  στο σχολείο / Διεύθυνση Δ.Ε…………...………………………………………. ο/η ……......................................................…… Διευθυντ…….. του σχολείου / Διεύθυνσης Δ.Ε……................................................... που βρίσκεται στην ταχ. διεύθυνση ..……….............................................……………… Τ.Κ. ................., παρέλαβα το σύστημα VBI με ταυτότητα αποκωδικοποιητή …………………………….., και τον υπόλοιπο εξοπλισμό του, όπως αυτός φαίνεται στην αναλυτική περιγραφή του συστήματος της εγκυκλίου ……….….……………. από τον / την  …..................................................................……………… πρώην Διευθυντ…….   του σχολείου / Διεύθυνσης Δ.Ε. καθώς και το αντίστοιχο συνοδευτικό λογισμικό του.    Ο παραδούς                                    Ο παραλαβών
(Ον/μο ολογράφως)                           (Ον/μο ολογράφως)


.................……………                    …………………………..
      (Υπογραφή)                                      (Υπογραφή)
         ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VBI


Το   σύστημα VBI αποτελείται από:
1.      τον υπολογιστή λήψης
2.      τον αποκωδικοποιητή MEDIACAST E1
3.      το usb κλειδί
4.      τον εκτυπωτή Laser
5.      το ups
6.      όλες τις κάρτες, τα περιφερειακά και τα παρελκόμενα του παραπάνω εξοπλισμού.


Επισημαίνουμε ότι δεν νοείται, και δεν παραλαμβάνεται επομένως, σύστημα VBI χωρίς τον αποκωδικοποιητή MEDIACAST E1 και το USB κλειδί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου