Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

«Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων με τους μαθητές και τους απόφοιτους Γ΄ και Δ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017, για οπτικό έλεγχο».


Σας αποστέλλουμε μηχανογραφικές καταστάσεις σε τρία αντίγραφα ανά Επαγγελματικό Λύκειο με τα στοιχεία των μαθητών, με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερησίων - Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που είναι καταχωρισμένοι στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα αν κατέθεσαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και αν συμμετείχαν τελικά σε αυτές, καθώς και οι απόφοιτοι που κατέθεσαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και συμμετείχαν σε αυτές.

Για κάθε έναν υποψήφιο, μαθητή ή απόφοιτο, που περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, αναφέρονται τα ονομαστικά στοιχεία του, ο κωδικός αριθμός Εξετάσεων, η ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στη στήλη «Απολυτήριο» και η ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στη στήλη «Πτυχίο».
35 mm x 50 mm
Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Οι Διευθυντές των Επαγγελματικών Λυκείων, μόλις παραλάβουν τις μηχανογραφικές καταστάσεις, θα πρέπει:
1. να ελέγξουν για κάθε μαθητή που αναγράφεται στις καταστάσεις, αν έχει λάβει απολυτήριο και πτυχίο και αν αναγράφεται στη στήλη «Απολυτήριο» και στη στήλη «Πτυχίο» η ορθή ένδειξη. Επιπλέον, να ελέγξουν για κάθε απόφοιτο που αναγράφεται στις καταστάσεις, αν έχει λάβει πτυχίο και αν αναγράφεται στη στήλη «Πτυχίο» η ορθή ένδειξη. Επισημαίνεται ότι για όλους τους απόφοιτους αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ» στη στήλη «Απολυτήριο».
Σε περίπτωση που για κάποιον υποψήφιο δεν αναγράφονται οι ορθές ενδείξεις, θα πρέπει να διορθωθούν αναλόγως με κόκκινο στυλό.
Σημειώνεται ότι η πληροφορία της λήψης απολυτηρίου και πτυχίου αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ κρίσιμη για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς οι μαθητές και οι απόφοιτοι που δεν έλαβαν απολυτήριο και πτυχίο θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Για τους υπόλοιπους μαθητές που δε συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη σωστή τήρηση των ηλεκτρονικών μας αρχείων, καθώς και για τις περιπτώσεις των μαθητών που τα επόμενα έτη θα αποφασίσουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις, παρακαλούμε να συμπληρωθεί στο τέλος της μηχανογραφικής κατάστασης, αναγράφοντας τα ονομαστικά του στοιχεία, τον κωδικό αριθμό Εξετάσεων και τις ορθές ενδείξεις στις στήλες «Απολυτήριο» και «Πτυχίο».
2. να επιβεβαιώσουν τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων και να σημειώσουν ευκρινώς αλλαγές, εάν υπάρχουν.
3. μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, να επιστρέψουν τα δύο αντίγραφα, τα οποία θα έχουν επικυρώσει για την ορθότητα του περιεχομένου τους με την υπογραφή τους και τη σφραγίδα του Λυκείου, στη Δ/νση Δ.Ε., το αργότερο μέχρι την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017.
Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε.
Οι Διευθυντές Δ.Ε. θα πρέπει :
1. να παραδώσουν στους Διευθυντές των Επαγγελματικών Λυκείων τις αντίστοιχες καταστάσεις αμέσως μόλις τις παραλάβουν.
2. να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, γραφείο 0026, με το συντομότερο δυνατό τρόπο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, το πρώτο αντίγραφο των καταστάσεων που θα παραλάβουν θεωρημένο από τους Διευθυντές των
Επαγγελματικών Λυκείων και αφού προηγουμένως ελέγξουν αν το εν λόγω αντίγραφο έχει επικυρωθεί για την ορθότητα του περιεχομένου του από το Διευθυντή του Λυκείου.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου