Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

«Αποστολή Βαθμών Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2016 – 2017, προς ενημέρωση των υποψηφίων.»


Σας αποστέλλουμε μέσω e-mail ηλεκτρονικές καταστάσεις (σε μορφή pdf) ανά Επαγγελματικό Λύκειο με τους βαθμούς των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν.
Στις καταστάσεις αυτές για κάθε υποψήφιο αναγράφονται:
 Στην πρώτη σειρά τα ονομαστικά του στοιχεία, ο κωδικός αριθμός Εξετάσεων και η ειδικότητά του.
 Στη δεύτερη σειρά ο τίτλος του ειδικού μαθήματος, οι βαθμοί του α΄ και β΄ βαθμολογητή, του αναβαθμολογητή σε περίπτωση αναβαθμολόγησης και ο τελικός βαθμός του ειδικού μαθήματος.
 Αν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί και σε άλλο ειδικό μάθημα, ακολουθεί άλλη σειρά με το ειδικό αυτό μάθημα και τους αντίστοιχους βαθμούς κ.ο.κ.

Σας διευκρινίζουμε ότι ο τελικός βαθμός του μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του 10, ενώ στην περίπτωση αναβαθμολόγησης από το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών δια του 10.
35 mm x 50 mm
2
Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων παρακαλούμε, αφού εκτυπωθεί το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών καταστάσεων, να αναρτηθεί στην προθήκη ανακοινώσεων του οικείου Επαγγελματικού Λυκείου.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου