Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης για εκπ/κούς κλ. ΠΕ13 που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων»


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τ. Α’ /30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 /τ. Α ’ / 14-03-2000).
3.Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24-τ.Α/13.2.2002), «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών».
4.Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α’/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

5.Τις διατάξεις του άρθρου 329 παρ. 5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ. Α’/11-4-2012).
6.Τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16.10.02 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340-τ. Β’/16.10.2002),«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων …».
7.Την υπ΄ αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015, απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
8.Τη με αριθμ. πρωτ. 96323/Η/24-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΓΥ4), εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία των Αυτοτελών Γραφείων Νομικής Υποστήριξης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
9.Την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Κ α λ ο ύ μ ε
Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13 που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, για την τριετία από 01-09-2017 έως και 31-08-2020, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Τετάρτη 12-07-2017 μέχρι και την Παρασκευή 21-07-2017, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού, 49101 Κέρκυρα) ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση οι εκπαιδευτικοί. Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν με ευθύνη των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με ημερομηνία αποστολής το αργότερο έως την Παρασκευή 28-07-2017.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:
α) Αντίγραφο του πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
γ)Δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί στα βιογραφικά τους.
Στις αιτήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευτικών, τόσο τα ατομικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβανομένου ενός τουλάχιστον αριθμού τηλεφώνου), όσο και τα υπηρεσιακά (αριθμός μητρώου, οργανική θέση, θέση υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας).
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986, την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
1. Διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80, Α΄).
2. Είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017.
3. Υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017.
4. Υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.
Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πριν τη διαβίβασή τους παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( mail@ionion.pde.sch.gr ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου