Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2017-2018


Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 126316/Δ2/25-07-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις με αρ. πρ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017 (Β΄1115) και 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υπουργικές Αποφάσεις, εγκρίνουμε για το
σχολικό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση μαθητών-μαθητριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου