Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

17 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ‘‘ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Ε.’’Ανακοινώνει τις προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - εποχικών αναγκών της εταιρείας συνολικού αριθμού δέκα επτά (17 ) ατόμων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.Οι ειδικότητες που αφορούν τις προσλήψεις είναι οι κάτωθι
101 ΤΕ Διοικητικό – λογιστικό (αμιγώς λογιστικού κλάδου) 1 θέση
102 ΔΕ Υπάλληλοι αναψυκτηρίου 1 θέση
103 ΔΕ Μπουφετζήδες 2 θέσεις
105 ΔΕ Σερβιτόροι 2 θέσεις
106 ΔΕ Βοηθοί σερβιτόρων 2 θέσεις

107 ΔΕ Υπάλληλοι ταμείου (ταμπλίστες) 2 θέσεις
108 ΔΕ Διοικητικοί γραμματείς 1 θέση
109 ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων 2 θέσεις
110 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας 1 θέση
111 ΥΕ Λαντζιέρηδες 2 θέσεις
112 ΥΕ Ταμίες εισιτηρίων 1 θέση
Οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας , Πλατεία Ελευθερίας 1 (παραπλεύρως και πίσω από το δημαρχείο του Δήμου Ρόδου) από 19/10/2012, ημέρα Παρασκευή έως και 24/10/2012, ημέρα Τετάρτη.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, όπου απαιτείται (Κατηγορία ΤΕ – ΔΕ ,ΚΩΔΙΚΟΙ 101-102-103-105-106-107-108).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
Επιπλέον στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή δίμηνης απασχόλησης, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (ο υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε, την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
4. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
5. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του
προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης , προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν.
3454/2006 ). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 Ν.3454/2006).

ολη η προκήρυξη για τις θέσεις εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου