Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : “ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”Το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα:

«Διδακτικές Διαδρομές  στο σημερινό σχολείο»
            
Ημερομηνία διεξαγωγής:  6-8 Οκτωβρίου 2017
Χώρος διεξαγωγής εργασιών: Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών
         

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


·                             Η παρουσίαση  σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
·                             Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων.
·                             Ο δημιουργικός προβληματισμός και η αλληλεπίδραση γύρω από βασικά θέματα της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων.
·                             Η σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη.
·                             Η ανάδειξη του πολυγραμματισμού στο σύγχρονο σχολείο.
·                             Η ανάδειξη και διάχυση «καλών πρακτικών» σε διάφορους άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διερεύνηση δυνατοτήτων εφαρμογής τους.
  
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

·                             Εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
·                             Σχολικούς Συμβούλους της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
·                             Στελέχη της Εκπαίδευσης
·                             Ερευνητές
·                             Διδάκτορες
·                             Υποψήφιους  Διδάκτορες
·                             Μεταπτυχιακούς  φοιτητές
·                             Προπτυχιακούς φοιτητές
  
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  
1.  Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα της Π/θμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.  Σχεδιασμός και υλοποίηση διαθεματικών-διεπιστημονικών διδακτικών σεναρίων  στην Π/θμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
3.  Μέθοδοι και πρακτικές εφαρμογές που αναπτύσσουν τη δημιουργική μάθηση, την κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη των  μαθητών.
4.  Διασύνδεση Π/θμιας με Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
5.  Διασύνδεση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Ερευνητικά κέντρα.
6.  Προσέγγιση κρίσιμων και αυξημένης δυσκολίας εννοιών στη διδακτική πράξη.
7.  Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
8.  Πολιτισμός και Εκπαίδευση. Παιδαγωγική αξιοποίηση της τέχνης στο σχολείο.
  
   
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

·                             Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες.
·                             Ο Συγγραφέας ή οι Συγγραφείς, με την υποβολή μιας εργασίας δεσμεύονται ότι δεν έχουν δημοσιεύσει αλλού ή υποβάλει προς δημοσίευση, την ίδια ή παραλλαγή της.
·                             Ο κάθε Συγγραφέας μπορεί να υποβάλλει μέχρι 3 εργασίες
·                             Οι εργασίες, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία εγκρίνονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές.
·                             Οι οδηγίες μορφοποίησης και υποβολής εργασιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
·                             Οι εργασίες κρίνονται αποκλειστικά βάσει της επιστημονικής τους επάρκειας με ανώνυμη κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και από Επιτροπή κριτών που θα αποτελείται από Μέλη Δ.Ε.Π Ελληνικών Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους, Διδάκτορες.
  
ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πλήρεις εισηγήσεις.
Αφορούν στην παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών. Το τελικό κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες.
Σύντομες εισηγήσεις.
Αφορούν στην παρουσίαση μελετών και εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες, με ενδεικτική βιβλιογραφία.
Αφίσες (Posters).
Αφορούν εργασίες, έρευνες, δράσεις και θα περιέχουν την κεντρική ιδέα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ερωτήματα. Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα συνοδεύονται από οργανωμένη ομαδική συζήτηση. Το τελικό κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει χαρτί μεγέθους A0.
Βιωματικά Εργαστήρια.
Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών προσεγγίσεων. Θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια Η/Υ και θα έχουν διάρκεια 1 – 3 ώρες. Οι εισηγητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν και τα τυχόν φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιήσουν.
  
ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

•    Επόμενη ανακοίνωση Συνεδρίου:  10 Ιανουαρίου 2017
•    Έναρξη υποβολής εργασιών:  1 Φεβρουαρίου 2017
•    Πέρας υποβολής εργασιών:  15 Ιουλίου 2017
•    Ενημέρωση κρίσης εργασιών: 30 Αυγούστου 2017
•    Ανάρτηση προγράμματος Συνεδρίου:  10 Σεπτεμβρίου 2017
•    Εγγραφή συνέδρων: μέχρι 3 Οκτωβρίου 2017
•    Διεξαγωγή Συνεδρίου:  6-8 Οκτωβρίου 2017
  
ΕΓΓΡΑΦΗ

Το ποσό της εγγραφής ορίζεται σε 20 Ευρώ ανά εισηγητή, ενώ για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες ορίζεται σε 10 Ευρώ ανά εισηγητή.  Για κάθε εργασία (εισήγηση, αφίσα, εργαστήριο) που θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, πρέπει να υπάρχει εγγραφή τουλάχιστον ενός συγγραφέα πριν από τις  3/10/2017 .
Στους συνέδρους παρέχεται:
•    Ο φάκελος του Συνεδρίου
•    Βεβαίωση Εισήγησης
•    Βεβαίωση παρακολούθησης
•    Τα Πρακτικά του Συνεδρίου, σε ηλεκτρονική μορφή (ISBN)

Ενημέρωση για το συνέδριο (ανακοινώσεις, επιτροπές, διαδικασία υποβολής εργασιών και εγγραφής των συνέδρων) παρέχεται  στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. http://synedriopplpp.wix.com/plpp
   
Για πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 2610-431509
Fax: 2610431510
Ηλ. Ταχυδρομείο
Συνεδρίου: synedriopplpp@gmail.com

  
Η Οργανωτική  Επιτροπή

Σφαέλος Ιωάννης
Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος
Ευσταθίου Αγγελική
Καννά Ελένη
Καρράς Νίκος
Κρίθη Μαρία
Λύρη αναστασία
Μητρούλια Σοφία
Φύττας Γεώργιος
Χιωτέλης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου