Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Επιδοτηση 24000 ευρω σε νεους επαγγελματιες απο τον ΟΑΕΔ τι θα προβλεπει το προγραμμα


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 2400 ΕΥΡΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΑΕΔΣε λιγες ημερες αναμενεται να ξεκινησει το πρόγραμμα επιδοτησης σε νεους επαγγελματίες απο τον ΟΑΕΔ υψους 24000 ευρω.
Τι θα προβλέπει το πρόγραμμα επιδοτησης σε νεους επαγγελματιες απο τον ΟΑΕΔ .
Το προγραμμα θα δινει επιδοτηση 24000 ευρω σε νεους ανέργους ηλικιας απο 22 εως 64 ετών, άνδρες και γυναίκες, για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η επιδότηση θα δινεται για το 100% των δαπανών. 
Προυποθεσεις για την επιδοτηση απο τον ΟΑΕΔ
1.1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν
ωφεληθεί από τη διαδι­κασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
1.2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρημα­τικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
1.3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
1.4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η Υπηρεσία θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ στο αρχείο της, το οποίο σύμφω­να με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο­κέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εφόσον πρόκειται για έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω στρατολογικών πιστοποιητικών, σημαίνει ότι η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρα­τολογικό Γραφείο, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Όσον αφορά στις περιπτώσεις ομο­γενών ή υπηκόων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση, όσον αφορά στην εκπλή­ρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της Χώρας προέλευσης.

Η διάρκεια της επιδοτησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

Το ποσό της επιδοτησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορί­ζεται στα 24.000,00 €.

Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπό­λοιπα 18.000,00 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή του (σύμφωνα με την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο 3ο στά­διο του άρθρου 7) και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτή­σεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων θα κα­θοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ και θα αναρτηθει στην σελιδα μας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου