Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Αρχική Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Διαδικασίες πρότασης και φοίτησης στο Τμήμα Ένταξης


                                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ
& Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
--------------------
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
                   ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες 
Κινητό
e-mail
Ιστότοπος
: Μεσογείων 402
: 153 42 Αγ. Παρασκευή

: Ουρανία Χιουρέα
: 6944-270 539

 

       

 


Πλαίσιο κειμένου:                  Αγία Παρασκευή, 15-10-2012
            Αρ. Πρωτ.: Φ1.2/1647


Προς
1.	 Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής Αττικής και Β΄Αθήνας 
(μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Π.Ε.)
2.	Δασκάλους Τμημάτων Ένταξης των Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής Αττικής και Β΄Αθήνας 
3.	Συλλόγους Διδασκόντων 
4.	Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων
(μέσω των σχολείων)

ΚΟΙΝ:
1.	Δ/νση Ειδικής Αγωγής
2.	Περιφέρεια Αττικής
3.	Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Αττικής
4.	Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Β΄Αθήνας 
(μέσω της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής))
5.	Δ/νσεις Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Β΄Αθήνας

 
ΘΕΜΑ: Αρχική Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Διαδικασίες πρότασης και φοίτησης στο Τμήμα Ένταξης

Η αναγνώριση και αρχική αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) με στόχο την υποστήριξή του από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής στο Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) είναι μια διαδικασία εξαιρετικής σημασίας για το ίδιο το παιδί, την οικογένειά του, αλλά και για τη σχολική κοινότητα.
Για λόγους τόσο τυπικούς όσο και ουσιαστικούς προτείνεται μια διαδικασία, η οποία είναι δυνατό να διαχωριστεί σε τέσσερα επιμέρους βήματα από το στάδιο της αρχικής αναγνώρισης του παιδιού -από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης- έως τη διασφάλιση της ποιοτικής εκπαιδευτικής και κάθε άλλης
υποστήριξής του στα πλαίσια της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ενδεικτικά βήματα της διαδικασίας αυτής προτείνεται να είναι τα εξής:
Βήμα 1
Ο εκπαιδευτικός της τάξης:
(α) Αναγνωρίζει τους/τις μαθητές/-τριες με ε.ε.α. στην τάξη.
(β) Συντάσσει κατάλογο με τα ονόματά τους και προτείνει την υποστήριξή τους από το Τ.Ε.
(γ) Υποβάλλει τον κατάλογο στο/στη διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας.
Βήμα 2
Ο/η διευθυντής/-ντρια της σχολικής μονάδας:
(α) Συνεργάζεται με τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, προκειμένου οι παραπομπές να είναι σύμφωνες με το ν. 3699/2008. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα για να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις ως προς το είδος και την κατηγορία των ε.ε.α., τις οποίες είναι απαραίτητο να έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες προκειμένου να μπορούν να δεχθούν υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης από το Τ.Ε.
(β) Συντάσσει κατάλογο των προτεινόμενων μαθητών και μαθητριών.
(γ) Συνεργάζεται με τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής του Τ.Ε., προκειμένου να διαμορφωθεί ο τελικός κατάλογος των προτεινόμενων μαθητών. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη: η σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών, η ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η ηλικία και η τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι μαθητές και ο αριθμός των μαθητών που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αποτελεσματικά ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. (απαιτείται σχετική τεκμηριωμένη εισήγησή του).
(δ) Ενημερώνεται για τους εναλλακτικούς τρόπους και τις διαδικασίες ανίχνευσης και παραπομπής μαθητών με ε.ε.α. στις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες.
Βήμα 3
Ο/η εκπαιδευτικός του Τ.Ε.:
(α) Αξιολογεί τις προτάσεις που του έχουν κοινοποιηθεί από το διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη:
·      τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν αναγνωρισθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης,
·      την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
·      την ηλικία και την τάξη στην οποία βρίσκονται οι προτεινόμενοι για φοίτηση στο Τ.Ε. μαθητές,
·      τον αριθμό των μαθητών που είναι εφικτό να υποστηρίξει αποτελεσματικά το Τ.Ε.
(β) Καλεί, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς του μαθητή και τους ενημερώνει σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ζητά από τους γονείς υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τις διαδικασίες αυτές.
Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008, άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο γ/αα «στα Τ.Ε. μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου ΕΑΕ». Προκειμένου ο Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής να γνωματεύσει ώστε να φοιτήσει μαθητής/-τρια με ε.ε.α. σε Τ.Ε., ακολουθείται η διαδικασία υπεύθυνη δήλωση του γονέα, αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας, με αναφορά του εκπαιδευτικού για τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή, Αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε., σύμφωνα με το έντυπο: Αρχική Αξιολόγηση Μαθητή Τ.Ε..
(γ) Αξιολογεί όλους τους μαθητές του Τ.Ε., ώστε να διακριβωθούν οι ισχυρές πλευρές του μαθησιακού τους προφίλ, κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως οι αδυναμίες τους (έντυπο Αρχική Αξιολόγηση Μαθητή Τ.Ε.).
(δ) Προτείνει τον τελικό κατάλογο των μαθητών που θα υποστηριχθούν από το Τ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη: τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών, την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι και τον αριθμό των μαθητών/-τριών που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει στην τάξη και στο Τ.Ε. (υποβάλλει στο σχολικό σύμβουλο σχετική τεκμηριωμένη εισήγησή του μέσω του διευθυντή του σχολείου μαζί με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και τα άλλα ζητούμενα στοιχεία).

Το Τ.Ε. μπορεί να έχει εγγεγραμμένους πολλούς μαθητές, αλλά να λειτουργεί με λιγότερα παιδιά, με τα οποία θα κάνει ομάδες και θα καλύπτει όλο το ωράριο, (με βάση τη βαρύτητα της διαταραχής και τα συνοδά προβλήματα συμπεριφοράς και όχι με βάση τις αδυναμίες στο γνωστικό τομέα). Για τα υπόλοιπα παιδιά θα υπάρχει συνεργασία και συζήτηση του εκπαιδευτικού του Τ.Ε. με τον εκπαιδευτικό της τάξης, σχετικά με το πρόγραμμα του κάθε μαθητή και την πορεία του μέσα στην τάξη, θα παρέχει οδηγίες και κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό (χωρίς να παρακολουθούν τα παιδιά αυτά το πρόγραμμα του Τ.Ε.).
(ε) Ενημερώνει, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς του/της μαθητή/-τριας, για την απαιτούμενη από το νόμο 3699/2008 «Έκθεση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών», την οποία και πρέπει να διαθέτει το παιδί. Ενημερώνει τους γονείς για τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν προκειμένου να αποκτηθεί η έκθεση αυτή (ΚΕΔΔΥ ή οι ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες) και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει αυτό. Καλό θα είναι οι γονείς να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών, για την ενδεχόμενη αργοπορία έκδοσης των εκθέσεω, καθώς και για τη χρησιμότητα της έκθεσης αυτής.
(στ) Ενημερώνει τους γονείς για την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3699/2008).
Βήμα 4
Ο εκπαιδευτικός Τ.Ε. υποδέχεται το παιδί και δημιουργεί ειδικό προσωπικό φάκελο. Ο φάκελος αυτός είναι απόρρητος και φυλάσσεται σε ειδικό ασφαλισμένο ερμάριο ή και σε ηλεκτρονική μορφή που προστατεύεται με ειδικό κωδικό πρόσβασης που τον γνωρίζει μόνο ο δάσκαλος του Τ.Ε. και ο Διευθυντής του σχολείου. Στο φάκελο περιλαμβάνονται:
(1)    Συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή
(2)    Γνωμάτευση για το είδος και το βαθμό της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ανάγκης του παιδιού.
(3)    Εισήγηση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή της ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας για την εγγραφή – κατάταξη ή μεταγραφή στην κατάλληλη σχολική μονάδα.
(4)    Αξιολογική έκθεση που αφορά τη μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή.
(5)    Όλες οι δοκιμασίες που έχουν χορηγηθεί στο μαθητή από το/τη δάσκαλο/-λα της τάξης του.
(6)    Περιγραφική αξιολόγηση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι παραπομπής του μαθητή από το δάσκαλο της τάξης του και η σχετική τεκμηρίωσή τους.
(7)    Εισήγηση για την κατάρτιση του κατάλληλου υποστηρικτικού Ατομικού Προγράμματος Εκπαίδευσης (Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα-Ε.Ε.Π.).
(8)    Τις περιοδικές αξιολογήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης από τους ειδικούς Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (αν υπάρχουν).
(9)    Τις περιοδικές αξιολογήσεις του παιδιού και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης από το δάσκαλο του Τ.Ε. και τους ειδικούς του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (αν υπάρχουν).
(10)             Ο,τιδήποτε άλλο αφορά το μαθητή.

Οι οδηγίες αυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να έχουν ανάγκη προσαρμογής και τροποποίησης, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής κοινότητας. Προτείνεται, οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. αφού τις μελετήσουν και ζητήσουν και τη γνώμη των Διευθυντών των σχολείων και των εκπαιδευτικών των οποίων τους μαθητές υποστηρίζουν στο Τ.Ε.,  να μας υποβάλλουν στη συνέχεια γραπτώς τις παρατηρήσεις τους, για τα επιμέρους προβλήματα ή ζητήματα που δεν έχουν αναφερθεί και, κατά τη γνώμη τους, δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στα πλαίσια της παρούσης εγκυκλίου παιδαγωγικής καθοδήγησης.

Σχετικά με την Αρχική Αξιολόγηση Μαθητή Τ.Ε. Το επισυναπτόμενο έντυπο θα συμπληρωθεί:
1)          Για όσους μαθητές έχουν γνωμάτευση  ώστε να ενημερωθεί ο φάκελος του μαθητή με την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013, αλλά δεν θα αποσταλεί.
2)         Για όσους μαθητές δεν έχουν γνωμάτευση και μόνον εφόσον έχουν δηλώσει εγγράφως οι γονείς την επιθυμία τους. Τα έντυπα αρχικής αξιολόγησης αυτών των μαθητών θα σταλούν ηλεκτρονικά στη Σχολική Σύμβουλο ΕΑΕ,  μαζί με το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τ.Ε  (Ε.Ω.Π.) -όχι μόνα τους. Η έγκριση του Ε.Ω.Π. θα περιλαμβάνει και τη σχετική εισήγηση για τη φοίτηση των μαθητών που δεν έχουν γνωμάτευση.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.
                                                                                                Η Σχολική Σύμβουλος Ε.Α.Ε.
         Δρ. Ουρανία Χιουρέα


ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
2ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ε.Α.Ε.
Δρ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΙΟΥΡΕΑ
Μεσογείων 402
Τ.Κ. 153 42  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
e-mail : symea2@sch.gr  
ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 201..-201..
      

                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε/Δ.Ε:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:  
ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΑΕΠ:                                                                                                    ΝΑΙ                  ΟΧΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ Τ. ΕΝΤΑΞΗΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΤΑΞΗΣ:  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤ…

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΑΞΗ                ΤΜΗΜΑ
ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΝΤΑΞΗΣ (1ος χρόνος, 2ος χρόνος, κτλ):

Β. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ:            ΝΑΙ                                                                                              ΟΧΙ
Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ συμπληρώνονται τα παρακάτω:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ:                     
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ (πλήρη στοιχεία):

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ (πλήρη στοιχεία):
 Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ, αλλά υπάρχει αίτηση των γονέων σε δημόσιο φορέα συμπληρώνονται τα παρακάτω:
Ημερομηνία -Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης:
Διαγνωστικός Φορέας:
Αν δεν υπάρχει αίτηση γονέων αιτιολογήστε γιατί προτείνετε τη φοίτηση του μαθητή στο Τ.Ε. :

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ
Ο/Η ΜΑΘΗΤ.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (συμπληρώνετε ΝΑΙ                    ή ΟΧΙ):
Α) Συμπεριφορά-Συναισθηματική οργάνωση:
Β) Γλώσσα:                                                                                                                    
Β) Μαθηματικά:
Γ) άλλο (προσδιορίστε):
Δ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΤΡΙΜΗΝΟΥ- ΕΞΑΜΗΝΟΥ (σημειώνετε αναλόγως)
Δ1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Δ2. ΓΛΩΣΣΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ- ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ


ΓΡΑΦΗ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ


Δ3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ


ΠΡΑΞΕΙΣ


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ


Δ4. ΑΛΛΟ


Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ (συχνότητα, περιεχόμενο)

ΣΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ(συχνότητα, περιεχόμενο)
                                                                                            

Ζ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Α) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Β) ΓΛΩΣΣΑ
Γ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ) ΑΛΛΟ (προσδιορίστε)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                
… ΔΑΣΚΑΛ…  ΤΟΥ Τ.Ε.
(ονοματεπώνυμο):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου