Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012dikaiologitika2
Δείτε τις προσλήψεις στο δημόσιο για αυτην την περίοδο .Οι προσλήψεις αφορούν πανεπιστήμια,ΤΕΙ, δημόσιους φορείς ,δήμους,των ΟΑΕΔ. Δείτε στις παρακάτω παραγράφους τις προσλήψεις στο Δημόσιο.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ                            
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ            
                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 969/12-9-12 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις οκτώ (8) θέσεων Δ.Ε.Π ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  
(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277960,201-7277473)
Τομέας: Γλωσσολογίας
Αριθμός Προκήρυξης: 1112019411/6-6-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-512)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία:Πραγματολογία και Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας»
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277970,201-7277956)
Τομέας: Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Αριθμός Προκήρυξης: 1112019412/6-6-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-Ψ70)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία με έμφαση στην Παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος -7ος αι. μ.Χ. )»
Τομέας: Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Αριθμός Προκήρυξης: 11120194113/6-6-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-Δ9Χ)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία:Μινωϊκή Αρχαιολογία»
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277657)
Τομέας: Παιδαγωγικής
Αριθμός Προκήρυξης: 1112019906/18-6-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-9ΗΨ)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Παιδαγωγική-Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση»
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277966)
Αριθμός Προκήρυξης: 1112018653/23-5-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-ΕΛΙ)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία»
Αριθμός Προκήρυξης: 1112019035/7-6-12 (ΑΔΑ: Β4Θ146ΨΖ2Ν-3Β7)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης»
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 15784 Ζωγράφου, ΤΗΛ: 2107274418)
Τομέας: Γεωφυσικής -Γεωθερμίας
Αριθμός Προκήρυξης:1112019319/8-6-12 (ΑΔΑ:Β4ΘΞ46ΨΖ2Ν-3ΙΜ)  
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωφυσική-Εφαρμοσμένη Γεωφυσική»

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 15784 Ζωγράφου (ΤΗΛ: 2107274248)
Τομέας: Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
Αριθμός Προκήρυξης:1112018654/22-5-12 (ΑΔΑ:Β4ΘΞ46ΨΖ2Ν-ΨΛΞ)  
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Βιοχημεία»
H   προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   25 -11-2012.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των Προκηρύξεων, στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ                          
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ            
                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
     Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 915/3-9-12 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ– Δήλου 1Α, ΤΚ 115 27 Γουδή (ΤΗΛ: 210 746 1402)
Αριθμός Προκήρυξης:1112017362/7-5-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΒ46ΨΖ2Ν-07Ε)
Τομέας: Παθολογικός Νοσηλευτικός
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Νοσηλευτική».
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, (ΤΗΛ 210 727 4248)
Αριθμός Προκήρυξης:1112015910/24-4-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΒ46ΨΖ2Ν-2ΜΔ)
Τομέας: Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία».
H   προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13-11-2012.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των Προκηρύξεων, στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ
            Στο ΦΕΚ   100/19.9.2012 (Τεύχος Γ’), δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
- Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" (Αριθμός Απόφασης 4041).
- Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" (Αριθμός Απόφασης 3953).
- Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" (Αριθμός Απόφασης 4039).
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2012.
Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210- 8203300, 210-8203302 και 210-8203322.
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
            Στο ΦΕΚ 965/τ.Γ’/12-09-2012, δημοσιεύθηκαν οι εξής προκηρύξεις του Παντείου Πανεπιστημίου για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ:
1. στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Δικαίου», του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης,
2. στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά με ειδίκευση στην οικονομία των μέσων», του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ίδρυμα την υποψηφιότητα τους μαζί με τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά μέχρι και 26/11/2012.
Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210 9201347, 1351, 1017 από 9π.μ.-1μ.μ και στον ιστότοπο www.panteion.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π.
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 962/τ.Γ’/12-9-2012, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Δ.Ε.Π., ως εξής:
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
•           Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών» με συνοπτική περιγραφή «Δίκτυα ασύρματης πρόσβασης 1ης, 2ης, 3ης και ύστερων γενεών, τεχνικές ανάθεσης και δυναμικής διαχείρισης ασύρματων πόρων, διαστρωματικές τεχνικές, συνύπαρξη και συνεργασία ασύρματων ετερογενών δικτύων, παροχή ποιότητας σε δίκτυα πολλαπλών υπηρεσιών, ασφάλεια επικοινωνιών σε ασύρματα δίκτυα».
•           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας» με συνοπτική περιγραφή «Μεθοδολογίες ανάλυσης απαιτήσεων ιδιωτικότητας, μηχανισμοί και υπηρεσίες ικανοποίησης απαιτήσεων ιδιωτικότητας σε περιβάλλοντα υψηλής ευπάθειας, εκτίμηση των συνεπειών από περιστατικά παραβίασης της ιδιωτικότητας χρηστών».
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 17-11-2012.
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο τηλ. 210-4142752.


Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ ΤΕ Χ Ν Ε Ι Ο
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 930/6.9.2012 τ.Γ’ και ΦΕΚ 950/10.9.2012 τ.Γ’ δημοσιεύθηκαν Προκηρύξεις οκτώ (8) θέσεων ΔΕΠ ως εξής :
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: «ΡΕΥΣΤΩΝ».
Αριθμ.Προκήρυξης 15207/5.7.2012 (ΦΕΚ 930/6.9.2012 τ.Γ’)
•           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνικές μετρήσεων στη Ρευστομηχανική και εφαρμογές τους».

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ».
Αριθμ.Προκήρυξης 15199/5.7.2012 (ΦΕΚ 930/6.9.2012 τ.Γ’)
•           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Σεισμική συμπεριφορά και αντισεισμικός σχεδιασμός σύγχρονων κατασκευών, ιστορικών κτηρίων και αρχαίων μνημείων».

Αριθμ.Προκήρυξης 13984/22.6.2012 (ΦΕΚ 930/6.9.2012 τ.Γ’)
•           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Συμπεριφορά και σχεδιασμός κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με πιθανοτικές και προσδιορισμικές μεθόδους».
ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ».
Αριθμ.Προκήρυξης 13988/22.6.2012 (ΦΕΚ 930/6.9.2012 τ.Γ’)
•           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και λειτουργία οδών».

Αριθμ.Προκήρυξης 13976/22.6.2012 (ΦΕΚ 950/10.9.2012 τ.Γ’)
•           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Αεροδρομίων».

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ».
Αριθμ.Προκήρυξης 15201/5.7.2012 (ΦΕΚ 950/10.9.2012 τ.Γ’)
•           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Περιφερειακός Σχεδιασμός και Πολιτική».

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: 4 «ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 15209/5.7.2012 (ΦΕΚ 950/10.9.2012 τ.Γ’)
•           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικοδομική Ανάλυση και Σχεδιασμός Κτιριακών Κατασκευών».

ΤΟΜΕΑΣ: 3 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»

Αριθμ.Προκήρυξης 13980/22.6.2012 (ΦΕΚ 950/10.9.2012 τ.Γ’)
•           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Η Ζωγραφική και το Σχέδιο ως Μέσον Διερεύνησης του Χώρου».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 18-11-2012.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις δημοσιευθείσες στο ΦΕΚ Προκηρύξεις, στις Γραμματείες των Σχολών όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλ.Επικοινωνίας :  Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών :          210 - 772 3538.
            Σχολής Πολιτικών Μηχανικών :     210 - 772 3451.
            Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών :      
210 - 772 2761.
            Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών :           210 - 772 3333.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η παρακάτω Σχολή του Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματείας 2310999268, 2310999295, 2310999183)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική - Παιδιατρική Ανοσολογία"
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία»
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική»
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 940/7-9-2012 τ. Γ' και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2012.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της παραπάνω Σχολής. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η παρακάτω Σχολή του Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματείας 2310994775, 2310999288, 2310999211)
•           Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία»
•           Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική - Ορθοπαιδική Παίδων»
•           Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»
•           Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία-Λοιμωξιολογία»
•           Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία»
•           Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις»
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 959/11-9-2012 τ. Γ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2012. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία τns παραπάνω Σχολής.
Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η παρακάτω Σχολή του Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματεία5 2310999183,2310999268,2310999295)
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική».
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Ενδοκρινολογία».
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική και Τοξικολογία».
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 960/11-9-2012 τ. Γ' και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2012.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία τns παραπάνω Σχολής. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η παρακάτω Σχολή του Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματεία5 2310999183,2310999268,2310999295)
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Μικροβιολογία Ιολογία».
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Νεφρολογία».
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία».
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Γαστρεντερολογία».
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 960/11-9-2012 τ. Γ' και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2012.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία τns παραπάνω Σχολής. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανική Γεωγραφία».
ΦΕΚ δημοσίευσης: 981/14.09.2012, τ. Γ΄.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 28.11.2012.
Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου (Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα) πληροφορίες τηλ. 210-9549120 και 210-9549356, ώρες 10.00 –14.30.
                                                                                   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 8780)
- Μίας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στη Νεολιθική Εποχή»
- Μίας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία»
- Μίας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 5232)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 770/2-8-2012 τ. Γ' και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2012.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων καθηγητών:
Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών» (ΦΕΚ 770/Γ/2.8.2012)
Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-8Ν5
Πληρ.: κα Ε. Γραμματικού, τηλ.: 22730-82026, Fax: 22730-82008, email: rena@aegean.gr
Τμήμα Μαθηματικών
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις» (ΦΕΚ 756/Γ/1.8.2012)
Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-Φ0Η
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» (ΦΕΚ 930/Γ/6.9.2012)
Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-ΥΡΑ
Πληρ.: κα Α. Βαρσαμή, τηλ.: 22730-82102, Fax: 22730-82007, email:aggeliki@aegean.gr
Β)ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία και Σεναριογραφία στις Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες» (ΦΕΚ 879/Γ/27.8.2012)
Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-Ο5Σ
Πληρ: κα Χ. Βαρκαράκη, τηλ.:22510-36607 Fax:22510-36609, email: secr@ct.aegean.gr
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία» (ΦΕΚ 879/Γ/27.8.2012).
Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-ΣΞΔ
Πληρ.: κα Σ. Κουτσαφτή, τηλ.: 22510-36323, Fax: 22510-36309, email: sec_sa@aegean.gr
Τμήμα Κοινωνιολογίας
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργασίας – Απασχόλησης και Καινοτομιών στην Εργασία» (ΦΕΚ 930/Γ/6.9.2012).
Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-Ι5Λ
Πληρ.: κα Β. Χίου, τηλ.: 22510-36502, Fax: 22510-36509, email: sociology@soc.aegean.gr
Τμημα Γεωγραφίας
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική του Χώρου» (ΦΕΚ 930/Γ/6.9.2012).
Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-ΤΕ2
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία των Φυσικών Καταστροφών με έμφαση στη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» (ΦΕΚ 930/Γ/6.9.2012).
Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-ΟΡΠ
Πληρ.: κα Ε. Γουρνέλλου, τηλ.: 22510-36426, Fax: 22510-36409, email: egou@aegean.grΛόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, Τηλ. (22510) 36137, FAX (22510) 36009

Γ) ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Παρακτίων Πόρων» στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (ΦΕΚ 879/Γ/27.8.2012)
Α.Δ.Α.: Β4ΘΗ469Β7Λ-Ν1Κ
Πληρ.: κα Μ. Αντωνοπούλου, τηλ.: 22510-36802, Fax: 22510-36809, email: mant@aegean.gr
Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/jobs.htm
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 18/11/2012.
           
           
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Καθηγητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών:
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία και ανάλυση λόγου».
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία».
Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 967/Γ/12.09.2012.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 16.11.2012.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο προκηρύσσει τις θέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (τηλέφωνο 23850-55100, διεύθυνση: 3ο χιλ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα, τ.κ. 531.00)


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης, ως εξής :
-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»
Η προκήρυξη θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 791/6-8-2012 τ. Γ΄.
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 23-10-2012.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 7:30 π.μ. έως 14:30 π.μ.στα τηλέφωνα 2310 891-253, 891-258 & 2310 891-339, fax : 2310 891287

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης, ως εξής :
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (19ος – 20ος αιώνας)»
Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 868/27-8-2012 τ. Γ΄.
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 19-10-2012.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 7:30 π.μ. έως 14:30 π.μ. στα τηλέφωνα 310 891-376 & 2310 891375, fax : 2310 891377.


ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ                      
                       ΠΑΤΡΩΝ                                                                                             
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
   Το Τ.Ε.Ι. Πατρών, στα πλαίσια της κάλυψης των διδακτικών αναγκών των Τμημάτων και των Παραρτημάτων του για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 και για να προσελκύσει Επιστήμονες με τα πλήρη προσόντα του νόμου, αποφάσισε στην με αριθμ. 36/25-9-2012 συνεδρίασή του, την επαναπροκήρυξη - συμπληρωματική προκήρυξη Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών, όπως παρακάτω:
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
     ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
Α/Α     ΜΑΘΗΜΑ      ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
                        ΘΕΩΡΙΑ         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ          
1          ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ        3                         -        ΣΤ΄
2          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
            4                       -         Ζ΄

Β.ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α      ΜΑΘΗΜΑ      ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
                        ΘΕΩΡΙΑ         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ          
1          ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι     2                       -                    Γ΄
Γ. ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ )
Α/Α     ΜΑΘΗΜΑ      ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
                        ΘΕΩΡΙΑ         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ          
1          ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
            2                         -        Β΄
2          ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ 2                       -         Γ΄
3          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Ι
            4                       -         Γ΄
4          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΙΙ
            4                       -         Δ΄
5          ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ Ι   4                       -         Ε΄

6          ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ          3                       -         ΣΤ΄

7.         ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ -                      2          ΣΤ΄


Δ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ)

Α/Α      ΜΑΘΗΜΑ      ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
                        ΘΕΩΡΙΑ         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ          
1          ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
            3                         2                  Ε΄
2.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ MULTIMEDIA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ          -                          2       ΣΤ΄


Ε.ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α/Α      ΜΑΘΗΜΑ      ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
                        ΘΕΩΡΙΑ         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ          
1          ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ            2                       -                    ΣΤ΄ΣΤ.ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ)

Α/Α      ΜΑΘΗΜΑ      ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
                        ΘΕΩΡΙΑ         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ          
1          ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
            2                       -                    ΣΤ΄Z.ΤΜΗΜA ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Α/Α      ΜΑΘΗΜΑ      ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
                        ΘΕΩΡΙΑ         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ          
1          ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
            5                       -                     Ε΄


Η έντυπη αίτηση, καθώς και η αναλυτική προκήρυξη, θα παραλαμβάνονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων, καθώς και από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ στη διεύθυνση www.teipat.gr.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, από την επόμενη ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από την 01-10 -2012 έως και την 03-10-2012, στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων και των Παραρτημάτων. Πληροφορίες θα δίνονται από τις Γραμματείες στα τηλέφωνα:

Α/Α      ΤΜΗΜΑ          ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1.         Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
            2610-369.022
2.         Μηχανολογίας
            2610-369.278
3.         Οπτικής και Οπτομετρίας (Παράρτημα Αιγίου)
            26910-62850
4.         Πληροφορικής και ΜΜΕ (Παράρτημα Πύργου)
            26210-20888
5.         Νοσηλευτικής           2610-369.130

6.         Φυσικοθεραπείας (Παράρτημα Αιγίου)     26910-61150

7.         Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων           2610-361360

17 άτομα Εσωτερικής Εκμετάλλευσης σε καταστήματα ΕΛΤΑ νομού Αττικής
           
           
Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δέκα επτά (17) άτοµα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Καταστήµατα ΕΛΤΑ, Σπάτων, Αερολιµένα Αθήνας, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Αυλώνα, Ωρωπού, Καπανδριτίου, Κορωπίου, Αναβύσσου, Λαυρίου, Κερατέας, Μαρκοπούλου και Παιανίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωµα ΙΕΚ οποιαδήποτε ειδικότητας του Τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή άλλο ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα :επεξεργασίας κειµένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από 28-09-2012 έως και 08-10-2012 στην ακόλουθη ∆ιεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού Τµήµα Προσλήψεων, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 59 / 2012), ( τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353229 και 3353487).


14 θέσεις εργασίας σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας
                       
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα τέσσερα (14) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας, που εδρεύει στα Σπάτα, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «α) παροχή βοηθών νηπιαγωγών – βρεφονηπιοκόμων, β) εκτέλεση εργασιών καθαριότητας σε όλους τους χώρους του παιδικού σταθμού, γ) διαπαιδαγώγηση νηπίων, φροντίδα για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη και δ) βοήθεια στο μάγειρα για προετοιμασία φαγητού».
ΠΕ 10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ8 ΒΟΗΘΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΥΕ 14 ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδας, Βας. Παύλου 108 και Φλέμιγκ, ΤΚ 190 04, Σπάτα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κου Ζαμπέλη Δημητρίου, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6632200).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 25-9-2012 μέχρι και 4-10-2012.
Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%9C%CE%95%202-2012.pdf
Θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες Αθήνας
           
           
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2012 – 2013, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής (απόφ. ΔΣ ΟΑΕΔ με αριθμ. 4871/48/14-12-2010 ΑΔΑ 4ΙΦΧ4691Ω2-Ο6) ΑΡΘΡΟ 11 -Προσωπικό Σχολής και Αρμοδιότητες, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται κατωτέρω

Α. ΚΛΑΔΟΙ
Α. ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α. Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό:
- ΔΕ Εμπειροτεχνίτες Πηλοπλαστικής – Κεραμικής με εμπειρία στον τροχό, τη γυψοτεχνία και την αγγειοπλαστική.
- ΔΕ Εμπειροτεχνίτες Αγιογραφίας με εμπειρία στην αγιογράφηση Ιερών Ναών εικόνων και τέμπλων.
- ΔΕ Εμπειροτεχνίτες Δερματοτεχνίας με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή τσαντών, βαλιτσών και ψευδοκοσμημάτων.
- ΔΕ Εμπειροτεχνίτες Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας με εξειδίκευση στην κατασκευή επίπλων κουζίνας.
- ΔΕ Δομικών Έργων με εξειδίκευση στο τεχνικό, ελεύθερο και διακοσμητικό σχέδιο και στη σχεδίαση μέσω Η/Υ.
- ΔΕ Απόφοιτος ΙΕΚ Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
- ΤΕ Λογιστών.
- ΠΕ02 Φιλολόγων.
- ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας.
- ΠΕ10 Κοινωνιολόγων
- ΠΕ03 Μαθηματικών & ΠΕ04 Φυσικών με εξειδίκευση στην πληροφορική (μεταπτυχιακό τίτλο ή 300 διδακτικές ώρες στην πληροφορική) .
- ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής.
- ΠΕ09 Οικονομολόγων.
- ΠΕ13 Νομικών/Πολιτικών Επιστημών.
- ΠΕ Λογιστών
- ΠΕ 12.01 Πολιτικών Μηχανικών

Β. Ωρομίσθιο ειδικό επιστημονικό προσωπικό:
- ΔΕ Απόφοιτοι ΙΕΚ αγωγής και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ με εμπειρία στην εργοθεραπεία.
- ΔΕ Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας.
- ΔΕ Νοσηλευτικής με εμπειρία σε δημόσια νοσοκομεία.
- ΤΕ Νοσηλευτικής.
- ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
- ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
- ΠΕ Ψυχολόγων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Γ. Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με εκατό (100) τουλάχιστον διδακτικές ώρες σε άτομα με προβλήματα όρασης:
- ΔΕ Εμπειροτεχνίτες Πηλοπλαστικής – Κεραμικής με εμπειρία στον τροχό, τη γυψοτεχνία και την αγγειοπλαστική .
- ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής.
- ΠΕ03 Μαθηματικών & ΠΕ04 Φυσικών με εξειδίκευση στην πληροφορική (μεταπτυχιακό τίτλο ή 300 διδακτικές ώρες στην πληροφορική.)

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορούν να λαμβάνουν τα έντυπα των αιτήσεων, των βιογραφικών, καθώς επίσης και την αναλυτική προκήρυξη, από τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας (Λ. Γαλατσίου 19 ΓΑΛΑΤΣΙ, τηλ. 2102110878, 2102023687) ή στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/Pages/SN_1445.pg
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής, από την Πέμπτη 27/09/2012 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων, την Παρασκευή 08/10/2012 ώρες 8.30 π.μ.-13.00 μ.μ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ          
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                        
                                                                            
         ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει
      
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, Καλαμβόκη 2α Τ.Κ. 15127 Μελίσσια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132050077).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πεντέλης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλ. από 28.09.2012 έως 8.10.2012.
Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων και τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.penteli.gr/uploads/678.pdf
Προσλήψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων στην ΕΛ.ΑΣ.
           
           
Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με (100) Ψυχολόγους, (60) Κοινωνικούς Λειτουργούς και (73) Μεταφραστές – Διερμηνείς (για τις γλώσσες Αραβική, Γεωργιανή, Φαρσί, Παστού, Ουρντού, Σουαχίλι,Κινέζικη, Μπεγκάλι, Αμαρικά, Μπατζαμί και Ισπανικά ), για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, ανακοίνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Έργο των Ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισερχομένους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους. Έργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η κοινωνική φροντίδα σε παρανόμως εισερχομένους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους. Έργο των Μεταφραστών-Διερμηνέων είναι η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών, καθώς και η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης – ταυτοποίησης αυτών.
Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο, ορίζεται έως ν 30-6-2013. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Αθήνα( Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής), η Θεσσαλονίκη (Δ/νση Αλλοδαπών Θεσ/κης) οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας , Ροδόπης , Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου, Αχαΐας και ωστόσο, λόγω της ιδιομορφίας του θέματος (αριθμός εισερχομένων λαθρομεταναστών, μη προβλέψιμα σημεία εισόδου, χρονικό διάστημα εισόδου, σημεία που συγκεντρώνονται κ.λ.π.), και όπου αλλού παραστεί ανάγκη με ίδια όμως έξοδα μετάβασης και παραμονής, χωρίς δικαιολόγηση περαιτέρω εξόδων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.
Κωδικός απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
100 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Έως την 30-6-2013 100
101 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Έως την 30-6-2013 60
102 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ- ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (για τις γλώσσες Αραβική, Γεωργιανή, Φαρσί, Παστού Ουρντού , Σουαχίλι Κινέζικη, Μπεγκάλι, Αμαρικά Μπατζαμί και Ισπανικά) Έως την 30-6-2013 73
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ως εξής: Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/209, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα: 2ο υπόψη κ. Κωνσταντίνου ΚΙΟΥΣΗ (τηλ. Επικοινωνίας 210 6922318, 210 6977298), Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ από 28.09.2012 έως 13.10.2012.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και την αναλυτική προκήρυξη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang='..'&perform=view&id=20553&Itemid=847&lang=.

17 θέσεις συνεργατών στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
           
           
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δεκαεπτά (17) θέσεις συνεργατών σε Ινστιτούτα δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Πρόκειται για τις παρακάτω θέσεις:

- Δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας
Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες, τις αιτήσεις και τα αναλυτικά προσόντα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=678&View=18
-Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας
Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες, τις αιτήσεις και τα αναλυτικά προσόντα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=679&View=18
-Έντεκα (11) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες, τις αιτήσεις και τα αναλυτικά προσόντα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=680&View=18
-Μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας
Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες, τις αιτήσεις και τα αναλυτικά προσόντα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=681&View=18
- Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων
Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες, τις αιτήσεις και τα αναλυτικά προσόντα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=682&View=18
-Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας
Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες, τις αιτήσεις και τα αναλυτικά προσόντα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=683&View=18
  
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Ν.Π.Δ.Δ.” Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης”
Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.anakyklosi.gr/main.php?id=96&lang=eldikaiologitika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου