Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥΤο Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί Π. Φαλήρου» ύστερα από την υπ’αρ. 230/2012 απόφαση του Δ.Σ. και την υπ’αρ. 39106/34912/24-8-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει τις θέσεις εργασίας και ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων, προς κάλυψη αυτών.
Η διάρκεια των συμβάσεων δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), σε συνδυασμό με την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009).
Ο αριθμός ατόμων, οι ειδικότητες με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και η χρονική διάρκεια
έχουν ως εξής:
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 8 θέσεις εργασίας
1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 3 θέσεις εργασίας
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 θέσεις εργασίας
1. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις εργασίας στο ΝΠΔΔ Παιδικοί σταθμοί Π Φαλήρου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο των Δ.Π.Σ. (Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων - Π. Φάληρο – τηλ. 210-9825501) και αρμόδιος για την
παραλαβή είναι η Κα Χαρλαύτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου