Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΠροκυρήχθηκε σήμερα η πράξη «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 425 ετών και η Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.
Η προκήρυξη της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ του Υπουργείου Παιδείας θα αναθέσει την ανάπτυξη λογισμικού δημιουργίας μητρώου Δεδομένων για όλους τους Μαθητές με Αναπηρία και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου Μητρώου Μαθητών με Αναπηρία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και κρίνεται αναγκαία καθώς έχουν επισημανθεί:

•    έλλειψη μίας κοινής βάσης δεδομένων που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ακριβούς 
προσδιορισμού του πραγματικού αριθμού μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σύνολο της χώρας ανά κατηγορία,
•    μη τήρηση ατομικού φακέλου σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία κάθε μαθητή,
•    μη καταγεγραμμένοι αντικειμενικά μαθητές με αναπηρία που ήδη φοιτούν στις υπάρχουσες δομές της εκπαίδευσης (ειδικής ή/και γενικής αγωγής) για τους οποίους τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν είναι ακριβή,
•    απροσδιόριστος αριθμός παιδιών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φάσμα των ηλικιών 4-25 χρόνων που βρίσκονται εκτός  των δομών της εκπαίδευσης

Το ειδικό ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (Μητρώο) θα λειτουργήσει ως εργαλείο στήριξης του θεσμού της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, το οποίο θα αφορά όλους τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς διακρίσεις.

Οφέλη της δράσης
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης Πράξης θα έχει ως αποτέλεσμα:
•    την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής διαρροής,
•    τη διασφάλιση ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) δεν θα εξαρτάται από τις αδυναμίες των δομών εκπαίδευσης αλλά από τις ανάγκες του κάθε μαθητή, καθώς θα υπάρχει ολοκληρωμένη καταγραφή της προόδου των μαθητών ΑμεΑ και του ιατρικού ιστορικού τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα,
•    την κατοχύρωση της εξατομίκευσης της εκπαίδευσης, με την καταγραφή του εξατομικευμένου προγράμματος που εφαρμόζεται από το σύνολο των εμπλεκομένων επιστημόνων (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι/κοινωνιολόγοι ΚΕΔΔΥ) για κάθε μαθητή στο σύστημα του Μητρώου ΑμεΑ,
•    την  εξασφάλιση ορθής λειτουργίας και τήρησης των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. που σχετίζονται με το Μητρώο ΑμεΑ,
•    την ανατροφοδότηση και ευελιξία και αναβάθμιση του συστήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και όλης της εκπαίδευσης στο σχολείο για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου